Resolva na krety

Dostępne opakowania: 500 ml

Preparat biobójczy w postaci w postaci płynu gotowego do użycia. Zawiera substancję czynną: – geraniol (0,01 g/100 g)
4 Kret – pozwolenie nr 7976/20


Stosowanie

Preparat przeznaczony do odstraszania kretów występujących na terenach nieużytkowanych rolniczo, tj.: placach, przestrzeniach między blokami, obiektach sportowych (korty tenisowe, tory wyścigowe) i rekreacyjnych, lotniskach, konstrukcjach ziemnych i hydrotechnicznych (wały przeciwpowodziowe).


Termin stosowania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
możliwy termin stosowania
optymalny termin stosowania


Sposób użycia

Zdjąć ziemię tworzącą kopiec, odsłonić fragment tunelu kreta i wlać do środka ok. 30 ml preparatu. Następnie uszczelnić otwór ziemią tak, aby zapach rozchodził się wewnątrz korytarzy. Preparat zaczyna silnie działać od razu po zastosowaniu, a pełną skuteczność osiąga po 1-2 dniach. Przy sprzyjających warunkach pogodowych (niewielka ilość opadów) preparat jest skuteczny przez ok. 3 tygodnie. Zabieg należy powtórzyć po intensywnych opadach deszczu. Teren, na którym zastosowano preparat nie wymaga wyłączenia z użytkowania. Opakowanie preparatu wystarcza na powierzchnię ok. 500 m², w zależności od liczby kopców na danym terenie.


Ostrzeżenia

Środki ostrożności:

Po zabiegu umyć ręce i twarz wodą z mydłem. Nie spożywać. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby.
Postępowanie z odpadami produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniem: nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie.
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach (temp. 0-30°C).

Pierwsza pomoc:

W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć niezwłocznie dużą ilością wody (w przypadku oczu – min.15 minut przy otwartych powiekach). W pozostałych przypadkach narażenia (drogą pokarmową i/lub oddechową), gdy wystąpią objawy złego samopoczucia , poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie preparatu. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji medycznej. Stosować leczenie objawowe i wspomagające. Rozważyć podanie roztworu węgla aktywnego.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 – Chronić przed dziećmi
P391 – Zebrać wyciek
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Preparat biobójczy nie jest środkiem ochrony roślin.